Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online
Tisíc Ľudí Tisíc Očí - Súťažné podmienky

personalized jewelry,personalized name necklace

personalized name necklace,dv love

blackout mercurial football boots

adidas predator football

 
 

Súťažné podmienky - Mesto Sereď

1. USPORIADATELIA

Usporiadateľmi súťaže Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10 Sereď 92601 a Mesto Tišnov, Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov (ďalej len „Usporiadatelia”).

2. SPÔSOBILOSŤ

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

3. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční v období od 01.08.2014 do 31.08.2014.

4. AKO MOŽNO VYHRAŤ

  Podmienky zapojenia sa do súťaže:
 • každý účastník súťaže - autor fotografií (ďalej „účastník“) môže poslať do súťaže maximálne tri tematické fotografie. V prípade ak účastník zašle viac ako tri fotografie, budú zaradené len prvé tri v poradí,
 • účastník súťaže musí zhotoviť fotografiu na území organizátora súťaže t.j. mesta Sereď a mesta Tišnov (ďalej „organizátor“),
 • účastník súťaže zaslaním fotografií zodpovedá za to, že k prihláseným fotografiám nie sú viazané žiadne práva tretej strany a že objekty na fotografiách nebudú vznášať žiadne požiadavky súvisiace s použitím fotografií na účely organizátora,
 • organizátor nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv zo strany účastníkov pri zasielaní/nahrávaní fotografií do súťaže,
 • povinnou súčasťou každého prihláseného účastníka sú sprievodné informácie v prihlasovacom formulári, ktoré musia obsahovať: nick - prezývku autora, ulicu a popisné číslo(slúži na neskoršie overenie výhercu), e-mailovú adresu, názov a krátky popis každej fotografie, ako aj vyhlásenie súhlasu s podmienkami súťaže,
 • pre účastníkov súťaže organizátor súťaže odporúča vkladať fotografie v maximálnej veľkosti do 5 MB na fotografiu,
 • organizátor súťaže má právo upraviť veľkosť fotografie pre rýchle zobrazenie na webe,
 • organizátor súťaže má právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť uverejnením nových podmienok na webovej stránke www.tisicluditisicoci.eu
 • zapojením sa do súťaže účastník súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov po dobu 5 rokov.
Usporiadatelia si vyhradzujú právo nezverejniť a následne nepripustiť fotografie, ktoré sú v rozpore s duchom súťaže a samotného projektu s názvom „Umenie bez hraníc“ a slúžia na osočovanie čohokoľvek a kohokoľvek, či šírenie názorov, údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, Usporiadatelia sú povinný vydať tieto fotografie orgánom činným v trestnom konaní. Upozorňujeme, že každý účastník za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže odmietnuť alebo prípadne zmazať fotografie, ktoré budú porušovať pravidlá slušného správania, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
Usporiadatelia a administrátor stránky www.tisicluditisicoci.eu nezodpovedá za obsah fotografií a nenesie prípadné právne následky za názory autorov fotografií.


5. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

 • počet víťazných fotografií bude 12 ks za každé partnerské mesto zvlášť a výhercovia týchto fotografií obdržia hodnotné vecné ceny
 • 12 ks víťazných fotografií bude slúžiť ako podklad na výrobu kalendára pre každé partnerské mesto zvlášť,
 • o víťazných fotografiách rozhodne odborná porota, ktorej zloženie si určí každé partnerské mesto zvlášť,
 • víťazi budú do 6.9.2014 ohlásený organizátormi súťaže, za každé partnerské mesto zvlášť,
 • termín slávnostného vyhlásenia víťazných fotografií pre mesto Sereď bude 13.9.2014,
 • výsledky súťaže budú po slávnostnom vyhlásení zverejnené na stránke www.tisicluditisicoci.eu ,
 • výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie,
 • prihlásením sa do súťaže autor súhlasí s verejným vystavením prihlásených fotografií a zároveň vyjadruje súhlas s použitím fotografií pre potreby portálu www.tisicluditisicoci.eu, www.sered.sk a www.tisnov.cz

6. ÚČASTNÍCI

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

7. CHYBY A POŠKODENIA

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

8. AK JE VÝHERCA NEPLNOLETÝ

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

9. UMIESTNENIE PRAVIDIEL

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícií na webovej stránke súťaže www.tisicluditisicoci.eu a Usporiadatelia si vyhradzujú právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.


V Seredi, dňa 01.08.2014


Soutěžní podmínky - Město Tišnov

1. POŘADATELÉ

Pořadateli soutěže jsou:
Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10 Sereď 926 01, Slovenská republika
a
Město Tišnov, Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov, Česká republika
(dále jen „pořadatelé”).

2. SOUTĚŽÍCÍ

Soutěže se může účastnit jakákoliv fyzická osoba, fotograf amatér. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce.

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž se uskuteční v období od 01.08.2014 do 31.08.2014.

4. PODMÍNKY SOUTĚŽE

  Podmienky zapojenia sa do súťaže:
 • každý účastník soutěže - autor fotografií (dále jen „účastník“) může poslat do soutěže maximálně 3 tematické fotografie. V případě, že účastník zašle víc jak 3 fotografie, budou zařazené jen první tři fotografie v pořadí,
 • fotografie musí být ve formátu jpg., jeho velikost nesmí být větší než 5 MB,
 • účastník soutěže je povinen vkládanou fotografii pojmenovat při nahrávání stejným textem, pod jakým bude umístěna na webu (není přípustné automatické číselné označení vygenerované fotoaparátem),
 • není povoleno fotografie označovat jakýmkoliv textem nebo datumovkou,
 • účastník soutěže musí zhotovit fotografie na území organizátora soutěže, t.j. mesta Sereď nebo města Tišnova,
 • účastník soutěže zasláním fotografií zodpovídá za to, že k přihlášeným fotografiím nejsou vázána žádná práva třetí strany a že objekty na fotografiích nebudou vznášet žádné požadavky související s použitím fotografií pro účely organizátorů,
 • organizátor nezodpovídá za případné porušení autorských práv ze strany účastníků při zasílání/nahrávaní/ fotografií do soutěže,
 • účastník se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 • povinnou součástí každého přihlášeného účastníka jsou doprovodné informace v přihlašovacím formuláři, které musí obsahovat:
  • Nick - přezdívka,
  • ulice a popisné číslo,
  • e-mailovou adresu,
  • název a krátký popis každé fotografie.
 • Tím, že účastník přihlásí svoji fotografii do soutěže, současně souhlasí s následujícím:
  • souhlasí s podmínkami soutěže,
  • souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pouze pro účely této soutěže, po dobu 5 let,
  • souhlasí, že zasláním fotografie do soutěže převádí autorské právo k fotografii na organizátora soutěže, kdy soutěžní fotografie se stávají majetkem organizátorů, kteří si vyhrazují právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a mohou je použít ke svým účelům, bez dalšího souhlasu účastníka soutěže,
  • souhlasí, že organizátor soutěže má právo upravit velikost fotografie pro rychlé zobrazení na webu,
  • souhlasí, že organizátor soutěže má právo tyto podmínky kdykoliv (po dobu soutěže) změnit anebo doplnit zveřejněním nových podmínek na webové stránce www.tisicluditisicoci.eu a na stránkách www.sered.sk a www.tisnov.cz


5. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

 • počet vítězných fotografií bude 12 ks za každé partnerské město zvlášť,
 • 12 ks vítězných fotografií bude sloužit jako podklad na výrobu menšího kalendáře pro každé partnerské město zvlášť,
 • o vítězných fotografiích rozhodne odborná porota, složení poroty si určí každé partnerské město zvlášť,
 • vítězové budou do 06.09.2014 vyhlášeni organizátory soutěže, za každé partnerské město zvlášť,
 • výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce www.tisicluditisicoci.eu, na www.sered.sk a na www.tisnov.cz,
 • termín slavnostního vyhlášení vítězných fotografií za Tišnov a předání cen proběhne v Tišnově, v sobotu dne 27.09.2014, u příležitostí Svatováclavských hodů (vítězové v Seredi budou oceněni v sobotu 13.09.2014),
 • vítězné fotografie budou následně vystaveny v obou partnerských městech, v Seredi i v Tišnově,
 • výherci nemají právní nárok na výměnu výhry nebo výplatu jej hodnoty peněžní formou nebo jiné kompenzace,
 • přihlášením do soutěže autor souhlasí s veřejným vystavením přihlášených fotografií a zároveň vyjadřuje souhlas s použitím fotografií pro potřeby portálu www.tisicluditisicoci.eu, www.sered.sk a www.tisnov.cz

6. VÝHRY A VÝHERCI

Každé partnerské města zvlášť (Sereď a Tišnov) vyhlásí 12 nejlepších fotografií. Vítězové těchto fotografií obdrží hodnotné věcné ceny. Bude-li výherce mladší 18 let, cenu obdrží prostřednictvím svého zákonného zástupce.

7. ÚČASTNÍCI

Účastnící této soutěže si jsou plně vědomí, že nemohou požadovat výhru v jiném rozsahu, než v tom, který určí pořadatelé. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.

8. CHYBY A POŠKOZENÍ

Pořadatelé nenesou žádnou zodpovědnost za případné tiskové chyby, jiné chyby nebo poškození informačních materiálů v této soutěži.

9. OSTATNÍ

 • pořadatelé si vyhrazují právo nezveřejnit fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a samotného projektu s názvem „Umenie bez hraníc“ nebo porušují platné zákony České republiky,
 • v případě závažného porušení pravidel, například pácháním trestné činnosti, jsou pořadatelé povinný vydat tyto fotografie orgánům činným v trestním řízení,
 • pořadatelé a administrátor stránky www.tisicluditisicoci.eu nezodpovídá za obsah fotografií a nenese případné právní následky za názory autorů fotografií.
Současně upozorňujeme, že každý účastník je plně odpovědný za své jednání v soutěži. Administrátor soutěže může odmítnout nebo případně smazat fotografie, které budou porušovat pravidla slušného chování, popřípadě budou obsahovat reklamu, anebo jejich součástí budou reklamní odkazy. Při nesplnění podmínek soutěže (bod 4) si pořadatele vyhrazují právo vyřadit uchazeče ze soutěže.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účastníci soutěže vyjadřují svojí účastí v soutěži automatický souhlas s Pravidly a podmínkami této fotografické soutěže partnerských měst Tišnov a Sereď , pod názvem „ Tisíc lidí, tisíc oči“ , v rámci projektu „Umenie bez hraníc“.


V Tišnově, dne 01.08.2014
Projekt cezhraničnej spolupráce
www.sk-cz.eu
www.europa.eu
OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA


Európsky fond regionálneho rozvoja /ERDF

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, t.j. 178 947,01 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov projektu: „Umenie bez hraníc“

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky www.mpsr.sk

Začiatok fyzickej realizácie projektu: január 2014
Ukončenie realizácie projektu: december 2014